Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cách mạng công nghiệp 4.0 là khúc cua cho các doanh nghiệp bắt “đi tắt đón đầu”

Nhiều chuyên gia nhận định, cách mạng công nghiệp 4.0 là khúc cua cho các doanh nghiệp bắt “đi tắt đón đầu”
Nhiều chuyên gia nhận định, cách mạng công nghiệp 4.0 là khúc cua cho các doanh nghiệp bắt “đi tắt đón đầu”