Bản tin nóng công nghệ: Thanh lý điện thoại Vertu; Trùng hợp kỳ lạ ý tưởng thiết kế Bphone

Tượng đồng nghệ thuật binh sĩ cầm biểu tượng Vertu đã được đem ra đấu giá.
Tượng đồng nghệ thuật binh sĩ cầm biểu tượng Vertu đã được đem ra đấu giá.