Australia tới được World Cup 2018 nhờ Apple Watch

Craig Duncan, người đã áp dụng công nghệ của thiết bị đeo vào việc theo dõi tình trạng thể lực cầu thủ.
Craig Duncan, người đã áp dụng công nghệ của thiết bị đeo vào việc theo dõi tình trạng thể lực cầu thủ.
Craig Duncan, người đã áp dụng công nghệ của thiết bị đeo vào việc theo dõi tình trạng thể lực cầu thủ.