500 nghìn thiết bị định tuyến, lưu trữ “xịn” nằm trong tay tin tặc

Tin tặc có thể chiếm quyền điều khiển trên những router của nhiều nhà sản xuất danh tiếng.
Tin tặc có thể chiếm quyền điều khiển trên những router của nhiều nhà sản xuất danh tiếng.
Tin tặc có thể chiếm quyền điều khiển trên những router của nhiều nhà sản xuất danh tiếng.