Yên Bái: Tập huấn kỹ năng cho bảo vệ tại các bệnh viện phòng chống COVID-19

Các bảo vệ được đào tạo các kỹ năng cơ bản trong phòng chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện trên địa bàn.
Các bảo vệ được đào tạo các kỹ năng cơ bản trong phòng chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện trên địa bàn.
Các bảo vệ được đào tạo các kỹ năng cơ bản trong phòng chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện trên địa bàn.
Lên top