Xây dựng thí điểm trung tâm đánh giá trình độ ngoại ngữ

Hoạt động hợp tác, hỗ trợ từ quốc tế đối với cán bộ Công đoàn đặt ra yêu cầu cán bộ phải biết sử dụng ngoại ngữ. 
Ảnh: Hải Anh
Hoạt động hợp tác, hỗ trợ từ quốc tế đối với cán bộ Công đoàn đặt ra yêu cầu cán bộ phải biết sử dụng ngoại ngữ. Ảnh: Hải Anh
Hoạt động hợp tác, hỗ trợ từ quốc tế đối với cán bộ Công đoàn đặt ra yêu cầu cán bộ phải biết sử dụng ngoại ngữ. Ảnh: Hải Anh
Lên top