Vụ “DN nước ngoài xin chấm dứt hoạt động”: Bảo đảm quyền lợi, ưu tiên giải quyết việc làm cho NLĐ