Vinh quang Việt Nam: Hội đồng bình chọn bỏ phiếu đề cử 30 tập thể, cá nhân