Việt Nam và ILO khởi động Chương trình hợp tác quốc gia về việc làm bền vững 2017-2021

Các bên cùng ký kết vào Văn kiện hợp tác (ảnh: ILO)
Các bên cùng ký kết vào Văn kiện hợp tác (ảnh: ILO)