Việc giảm giờ làm là cần thiết

Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam.
Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam.
Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hồ Chí Minh, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Thương mại Luật gia Việt Nam.
Lên top