Công đoàn Viên chức Quảng Nam:

Văn hóa công sở sẽ tạo nên sức mạnh của cán bộ công chức, viên chức

Đồng chí Trần Quốc bảo - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam 
và đồng chí Trương Hồng Giang - Trưởng phòng CCHC, Sở Nội vụ - đồng chủ trì hội nghị.
Đồng chí Trần Quốc bảo - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam và đồng chí Trương Hồng Giang - Trưởng phòng CCHC, Sở Nội vụ - đồng chủ trì hội nghị.
Đồng chí Trần Quốc bảo - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Nam và đồng chí Trương Hồng Giang - Trưởng phòng CCHC, Sở Nội vụ - đồng chủ trì hội nghị.
Lên top