LĐLĐ TỈNH LÀO CAI:

Vận động CNVCLĐ ủng hộ 30.000 đồng/năm xây dựng quỹ từ thiện