Vẫn có khoảng cách về cơ hội việc làm, lương giữa lao động nam và nữ

Khoảng cách về cơ hội việc làm và lương giữa lao động nam và nữ.
Khoảng cách về cơ hội việc làm và lương giữa lao động nam và nữ.
Khoảng cách về cơ hội việc làm và lương giữa lao động nam và nữ.