Vai trò của CĐ trong thực hiện dân chủ và giải quyết tranh chấp lao động

Tổng LĐLĐVN tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Hướng dẫn về “Công đoàn tham gia tổ chức đối thoại và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc” và Hướng dẫn về việc “Thực hiện quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong tham gia giải quyết tranh chấp lao động và đình công”. Ảnh: Đặng Lợi
Tổng LĐLĐVN tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Hướng dẫn về “Công đoàn tham gia tổ chức đối thoại và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc” và Hướng dẫn về việc “Thực hiện quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong tham gia giải quyết tranh chấp lao động và đình công”. Ảnh: Đặng Lợi
Tổng LĐLĐVN tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Hướng dẫn về “Công đoàn tham gia tổ chức đối thoại và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc” và Hướng dẫn về việc “Thực hiện quyền và trách nhiệm của Công đoàn trong tham gia giải quyết tranh chấp lao động và đình công”. Ảnh: Đặng Lợi
Lên top