Ước vọng đầu năm của cán bộ công đoàn, người lao động