UBND tỉnh Bắc Giang vào cuộc bảo vệ quyền lợi người lao động

Chị Phạm Thị Lụa, Chủ tịch CĐCS Cty Trường Thành cung cấp thông tin về vụ việc với phóng viên.
Chị Phạm Thị Lụa, Chủ tịch CĐCS Cty Trường Thành cung cấp thông tin về vụ việc với phóng viên.