Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá bằng hình thức sân khấu hoá

Phần thi của Cục Quản trị T26 thuộc Văn phòng Trung ương Đảng.
Phần thi của Cục Quản trị T26 thuộc Văn phòng Trung ương Đảng.
Phần thi của Cục Quản trị T26 thuộc Văn phòng Trung ương Đảng.
Lên top