Tuyên truyền pháp luật cho 150 công nhân lao động

Toàn cảnh lớp tập huấn.
Toàn cảnh lớp tập huấn.
Toàn cảnh lớp tập huấn.
Lên top