Tuyên truyền người lao động vừa sản xuất, vừa lưu trú khi có yêu cầu

Cửa hàng Công đoàn của Tổng Công ty Việt Thắng. Ảnh: CĐN
Cửa hàng Công đoàn của Tổng Công ty Việt Thắng. Ảnh: CĐN
Cửa hàng Công đoàn của Tổng Công ty Việt Thắng. Ảnh: CĐN
Lên top