Tuyên truyền an toàn giao thông cho công nhân viên chức lao động

Các cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nghe tuyên truyền về an toàn giao thông.
Các cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nghe tuyên truyền về an toàn giao thông.
Các cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nghe tuyên truyền về an toàn giao thông.
Lên top