Tuyên giáo Công đoàn phải trả lời đúng CNVCLĐ đang bức xúc gì, mong muốn gì?

Đồng chí Trần Thanh Hải (người đứng): Công tác tuyên giáo phải cụ thể, chứ không được chung chung. Ảnh Nam Dương
Đồng chí Trần Thanh Hải (người đứng): Công tác tuyên giáo phải cụ thể, chứ không được chung chung. Ảnh Nam Dương
Đồng chí Trần Thanh Hải (người đứng): Công tác tuyên giáo phải cụ thể, chứ không được chung chung. Ảnh Nam Dương
Lên top