Từ năm 2021, lao động là quản lý doanh nghiệp phải thử việc 6 tháng

Từ năm 2021, người lao động thử việc ở vị trí quản lý doanh nghiệp sẽ thử việc 6 tháng. Ảnh: ST.
Từ năm 2021, người lao động thử việc ở vị trí quản lý doanh nghiệp sẽ thử việc 6 tháng. Ảnh: ST.
Từ năm 2021, người lao động thử việc ở vị trí quản lý doanh nghiệp sẽ thử việc 6 tháng. Ảnh: ST.
Lên top