Từ năm 2021, chỉ còn 7 khoản phụ cấp với cán bộ, công chức, viên chức

Lên top