Trường Đại học CĐ cần xây dựng được môi trường giáo dục văn minh, chuyên nghiệp, chất lượng cao