LĐLĐ TỈNH BẮC GIANG:

Trên 73.000 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu thi đua “Hai giỏi”