Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn” cho lãnh đạo SBIC