LĐLĐ tỉnh Quảng Trị:

Trao đổi kinh nghiệm để nâng cao hoạt động của ban nữ công quần chúng

Đại biểu trao đổi ý kiến tại diễn đàn. Ảnh: Hưng Thơ.
Đại biểu trao đổi ý kiến tại diễn đàn. Ảnh: Hưng Thơ.
Đại biểu trao đổi ý kiến tại diễn đàn. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top