Tổng LĐLĐVN và Đài Tiếng nói Việt Nam ký chương trình phối hợp tuyên truyền

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện ký chương trình phối hợp.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện ký chương trình phối hợp.
Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện ký chương trình phối hợp.
Lên top