Tổng LĐLĐVN: Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)