Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng LĐLĐVN tăng cường nâng cao vai trò Ban nữ công cơ sở