Tổng LĐLĐVN nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ