Tổng LĐLĐVN: Lấy ý kiến về một số nội dung chuẩn bị báo cáo trình ĐH CĐVN lần thứ XII