Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng LĐLĐVN chỉ đạo: Các cấp CĐ khai thác, sử dụng Cổng thông tin điện tử CĐVN