Tổng LĐLĐVN ban hành Kế hoạch đổi Thẻ Đoàn viên công đoàn