Tổng LĐLĐ Việt Nam tập huấn công tác thi đua, khen thưởng với 16 tỉnh thành miền Trung