Tổng Công ty May Hưng Yên: Đãi ngộ đặc biệt đối với lao động nữ