Toàn văn Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 BCH Tổng LĐLĐVN (khoá XII)

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XII).
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XII).
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN (khoá XII).
Lên top