Ban Công đoàn Quốc phòng:

Tổ chức thi tìm hiểu lịch sử truyền thống CĐ Quốc phòng