Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO): Hội thảo chính sách giảm hại về mại dâm