Tin hoạt động công đoàn các đơn vị, địa phương ngày 20.4