Tin hoạt động công đoàn các đơn vị, địa phương ngày 19.4