Tín hiệu vui đầu năm cho NLĐ Cty TNHH Canon Việt Nam