Tiếng nói của công nhân được lắng nghe hơn

Một buổi họp của PICC. Các thành viên của PICC bàn luận sôi nổi để đưa ra các giải pháp tư vấn, cải tiến doanh nghiệp. Ảnh: QUẾ CHI
Một buổi họp của PICC. Các thành viên của PICC bàn luận sôi nổi để đưa ra các giải pháp tư vấn, cải tiến doanh nghiệp. Ảnh: QUẾ CHI
Một buổi họp của PICC. Các thành viên của PICC bàn luận sôi nổi để đưa ra các giải pháp tư vấn, cải tiến doanh nghiệp. Ảnh: QUẾ CHI
Lên top