Tiền lương bình quân của thợ lò đạt 13,1 triệu đồng/người/tháng