Tích cực loại bỏ khói thuốc lá ra khỏi đời sống cộng đồng

Các thí sinh tham dự màn thi chào hỏi. Ảnh: MINH HẠNH
Các thí sinh tham dự màn thi chào hỏi. Ảnh: MINH HẠNH