CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐVN BÙI VĂN CƯỜNG TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI GIA LAI:

Thừa đất nhưng thiếu cơ chế