Thủ tướng kết luận 11 kiến nghị của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

C.P |

Văn phòng Chính phủ vừa ra Thông báo số 37/TB-VPCP tại Hội nghị Đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng LĐLĐVN. Theo đó, Thủ tướng đã xem xét, trả lời một số kiến nghị của Tổng LĐLĐVN.

Về Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”

Giao Bộ Xây dựng nghiên cứu các kiến nghị của Tổng LĐLĐVN về các chính sách liên quan nhà ở cho công nhân, người lao động, nhà cho công nhân thuê trong quá trình nghiên cứu sửa đổi Luật Nhà ở năm 2014; phối hợp với các bộ, cơ quan được giao chủ trì sửa đổi, bổ sung các Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu đối với những nội dung liên quan; chủ trì phối hợp với Tổng LĐLĐVN và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách nhằm đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân để kịp thời tháo gỡ những vướng mắc chồng chéo, khoảng trống của pháp luật trong thời gian chưa sửa các luật liên quan, trình Chính phủ.

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu tổng hợp nội dung đề xuất của Tổng LĐLĐVN trong quá trình hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Bộ Xây dựng nghiên cứu, lồng ghép Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của Công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất của Tổng LĐLĐVN” trong Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Về chính sách hỗ trợ ngư dân, đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện rà soát lại nguồn lợi thủy sản, ngư trường, quy hoạch phát triển tàu cá, hướng dẫn ngư dân tổ chức lại sản xuất để phát triển bền vững; tham mưu chính sách hỗ trợ trực tiếp ngư dân, đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá khai thác thủy sản trên vùng biển xa bờ; đẩy mạnh triển khai các chính sách hỗ trợ bảo hiểm, hỗ trợ chi phí dầu, duy tu, bảo dưỡng.

Ủy ban nhân dân 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ven biển, các Hội, Hiệp hội Thủy sản tại địa phương hỗ trợ ngành ngân hàng trong quá trình thu hồi nợ vay đóng mới, nâng cấp tàu theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu chính sách của Nhà nước, nâng cao trách nhiệm trả nợ vay ngân hàng để chính sách phát huy hiệu quả, hạn chế nợ xấu ngân hàng.

Giao các cơ quan chức năng, lực lượng thực thi pháp luật trên biển tăng cường tuần tra, kiểm soát, hỗ trợ và bảo vệ ngư dân khi ra khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền.

Về chính sách phát triển giáo dục mầm non theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo triển khai việc thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định chính sách phát triển giáo dục Mầm non, trong đó có chính sách đối với giáo dục Mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp, nghiên cứu tham mưu bổ sung chính sách đảm bảo đúng quy định, kịp thời và công bằng, không bỏ sót đối tượng.

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nghiên cứu, tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành Đề án phát triển cơ sở giáo dục Mầm non và nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ từ 06 đến 36 tháng tuổi là con công nhân tại địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất giai đoạn 2023-2030.

Về doanh nghiệp chậm, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của người lao động

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu các ý kiến của Tổng LĐLĐVN bổ sung, hoàn thiện các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, đặc biệt là hành vi trốn đóng, chậm đóng, trục lợi bảo hiểm xã hội nhằm đảm bảo phù hợp, đồng bộ với các quy định pháp luật liên quan.

Tổng LĐLĐVN phối hợp, tham gia chặt chẽ với các cơ quan của Chính phủ trong quá trình sửa đổi Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, chủ động đánh giá những vướng mắc trong thực hiện quy định về khởi kiện của tổ chức Công đoàn theo quy định tại khoản 8 Điều 10 của Luật Công đoàn và khoản 1 Điều 14 của Luật Bảo hiểm xã hội để đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm bảo đảm tính hiệu quả, khả thi trong thực hiện quy định này, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản ở các đơn vị, doanh nghiệp ngành giao thông vận tải, ngành xây dựng để thanh toán nợ tiền lương, nợ tiền bảo hiểm xã hội

Giao Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu kiến nghị của Tổng LĐLĐVN để kịp thời xử lý vướng mắc về nợ đọng xây dựng cơ bản, yêu cầu các doanh nghiệp của ngành thanh toán tiền lương, nợ bảo hiểm xã hội theo đúng quy định pháp luật.

Về hỗ trợ doanh nghiệp ổn định tình hình sản xuất, kinh doanh; thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người lao động giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng

Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số

235/VPCP-KGVX ngày 12 tháng 01 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ để thúc đẩy phát triển thị trường lao động, bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động, thực hiện hài hòa, đồng bộ với phát triển kinh tế - xã hội.

Về đề nghị xây dựng Nghị định thực hiện Luật Khám chữa bệnh có quy định về việc nhà nước ưu tiên bố trí ngân sách phát triển cơ sở khám chữa bệnh nơi có đông công nhân lao động; khám chữa bệnh đối với công nhân lao động có thu nhập thấp theo khoản 1 Điều 4 của luật

Giao Bộ Y tế nghiên cứu trong quá trình soạn thảo, xây dựng Nghị định thực hiện Luật Khám chữa bệnh sửa đổi và căn cứ các quy định hiện hành để hướng dẫn địa phương giải quyết khó khăn trong việc phát triển cơ sở khám chữa bệnh nơi đông công nhân lao động.

Giao Bộ Y tế, Bộ Tài chính phối hợp với Tổng LĐLĐVN và các địa phương, đơn vị có phương thức hỗ trợ phù hợp tạo điều kiện cho công nhân, lao động có thu nhập thấp trong khám chữa bệnh.

Về đề nghị sớm thực hiện Đề án cải cách tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 19 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp

Giao Bộ Nội vụ nghiên cứu hoàn thiện các nội dung cụ thể của cải cách chính sách tiền lương và phụ cấp mới trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thực hiện vào thời điểm thích hợp sau năm 2023, bảo đảm theo yêu cầu của Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21 tháng 5 năm 2018 của Hội nghị Trung ương 7, Khóa XII, trình cấp có thẩm quyền về lộ trình thực hiện.

Về đề nghị sửa đổi Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước để giúp Tổng LĐLĐVN xác định rõ thẩm quyền là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, được áp dụng quy định theo Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 trong sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp của tổ chức Công đoàn:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước, trong đó nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Tổng LĐLĐVN về việc bổ sung thẩm quyền của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong việc vận dụng quy định của Nghị định này để tổ chức thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu đối với các doanh nghiệp do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu.

Về đề nghị nghiên cứu ban hành chính sách phù hợp để “tuyển dụng cán bộ Công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân, thu hút, tạo động lực cho cán bộ Công đoàn” theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12 tháng 6 năm 2021

Giao Bộ Nội vụ phối hợp với Tổng LĐLĐVN nghiên cứu, đề xuất chính sách phù hợp để thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12 tháng 6 năm 2021 về tuyển dụng cán bộ Công đoàn trưởng thành từ cơ sở, trong phong trào công nhân, thu hút, tạo động lực cho cán bộ Công đoàn.

Về đánh giá, xác định và công bố “mức sống tối thiểu” của người lao động và gia đình người lao động

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục nghiên cứu ý kiến của Tổng LĐLĐVN để thu thập đầy đủ hơn thông tin tính toán mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình người lao động, làm cơ sở Hội đồng Tiền lương Quốc gia xác định mức lương tối thiểu vùng hằng năm.

C.P
TIN LIÊN QUAN

Phó Thủ tướng chỉ đạo gỡ vướng cho dự án đường Vành đai 4 Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Với dự án đường Vành đai 4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý không chia nhỏ các tiểu dự án; phải tiên lượng, dự toán cho phù hợp, không đẩy tổng mức đầu tư lên cao làm ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn chung của toàn bộ dự án.

Thủ tướng sẽ đối thoại với thanh niên về xây dựng nguồn nhân lực trẻ

Vương Trần |

Dự kiến vào ngày 26.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đối thoại với thanh niên về chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0".

Thủ tướng phê bình các bộ, địa phương có tỉ lệ giải ngân đầu tư công thấp

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính phê bình các bộ, cơ quan, địa phương này, yêu cầu nghiêm túc phân tích nguyên nhân, kiểm điểm trách nhiệm, quyết liệt triển khai các giải pháp để cải thiện giải ngân vốn đầu tư công.

Phố đi bộ Ninh Bình bị bỏ hoang, xuống cấp sau gần 5 năm đi vào hoạt động

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Phố đi bộ tại trung tâm thành phố Ninh Bình được xem là điểm nhấn của không gian đô thị về đêm với các hoạt động mua sắm, vui chơi giải trí... Tuy nhiên, sau gần 5 năm đi vào hoạt động, phố đi bộ Ninh Bình đang rơi vào tình trạng "chết yểu".

Dự báo thời tiết tuần tới từ 3.4 đến 9.4

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 3.4 đến 9.4: Khu vực Thủ đô Hà Nội quay trở lại thời tiết nắng, khô ráo trong 3 ngày đầu tuần, sau đó lại đón đợt không khí lạnh mới, gây mưa. Trong khi đó, khu vực TPHCM đón đợt nắng nóng gay gắt, trong ngày trời oi bức, ít mây.

Hẹn hò qua ứng dụng trực tuyến và những mối nguy hại tiềm ẩn

Nhóm PV |

Hiện nay, việc các bạn trẻ lựa chọn hẹn hò qua các ứng dụng trực tuyến được coi là 1 xu thế. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích đem lại, những ứng dụng hẹn hò này cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ xấu cho người dùng.

Cựu Tổng Giám đốc Công ty nhà Đà Nẵng lợi dụng cổ phần hóa, kê khai 1 mảnh đất thành 2

THÙY TRANG |

Lợi dụng việc cổ phần hóa năm 2007, Trung “lửa” – Cựu Tổng Giám đốc Công ty nhà Đà Nẵng đã cùng các đồng phạm kê khai 1 mảnh đất là tài sản của doanh nghiệp thành 2.

5 ngày không bán nổi 1 chiếc áo, tiểu thương Cần Thơ treo biển nhượng kiốt

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Cần Thơ - Nhiều tháng nay, các tiểu thương tại chợ truyền thống ở Cần Thơ, đặc biệt là các chủ sạp quần áo, mỹ phẩm rơi vào cảnh lỗ vốn vì chợ ế ẩm, đìu hiu khách. Có tiểu thương mở cửa 5 ngày nhưng không bán được một sản phẩm nào, cũng có tiểu thương vì thua lỗ mà phải sang lô, sang kiốt.

Phó Thủ tướng chỉ đạo gỡ vướng cho dự án đường Vành đai 4 Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Với dự án đường Vành đai 4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý không chia nhỏ các tiểu dự án; phải tiên lượng, dự toán cho phù hợp, không đẩy tổng mức đầu tư lên cao làm ảnh hưởng đến cơ cấu nguồn vốn chung của toàn bộ dự án.

Thủ tướng sẽ đối thoại với thanh niên về xây dựng nguồn nhân lực trẻ

Vương Trần |

Dự kiến vào ngày 26.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sẽ đối thoại với thanh niên về chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0".

Thủ tướng phê bình các bộ, địa phương có tỉ lệ giải ngân đầu tư công thấp

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính phê bình các bộ, cơ quan, địa phương này, yêu cầu nghiêm túc phân tích nguyên nhân, kiểm điểm trách nhiệm, quyết liệt triển khai các giải pháp để cải thiện giải ngân vốn đầu tư công.