Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch chỉ đạo thực hiện nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho công nhân KCN, KCX