Thiếu thiết chế, con công nhân sống giữa ma trận nhà trẻ tự phát

Một nhà giữ trẻ gia đình không phép tại Khánh Hòa bị dừng hoạt động.
Một nhà giữ trẻ gia đình không phép tại Khánh Hòa bị dừng hoạt động.
Một nhà giữ trẻ gia đình không phép tại Khánh Hòa bị dừng hoạt động.
Lên top