Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ KHU VỰC DOANH NGHIỆP NGOÀI NHÀ NƯỚC:

Thí điểm bầu cử trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở